Titkolódzik-e az Ökotárs Alapítvány? – az igazság a KEHI vizsgálatról

Budapest, 2014. július 24. - Hétfőn a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal e-mailben újabb adatkérési felhívással fordult az Ökotárs Alapítványhoz, immár vastag betűvel kiemelt fenyegetésben helyezve kilátásban a jogkövetkezmények életbe léptetését (bírság, adószám felfüggesztése). A hivatal elnökéhez intézett korábbi leveleinkben többször leírtuk részletes érveinket, amelyek alapján a vizsgálatot nem tartjuk jogszerűnek, és hasonlóképpen nyilatkozott a támogatók képviseletében eljáró Finanszírozási Mechanizmus Iroda (FMI) igazgatója is.

Felháborítónak és minden jogállami normával ellentétesnek tartjuk, hogy ezekre a megkereséseinkre sem mi, sem pedig a támogatók érdemi választ eddig a magyar kormány egyetlen szervétől sem kaptak. Ehelyett a KEHI újabb és újabb – kétes megalapozottságú – adatkéréseket küld nemcsak az Ökotársnak és partnereinek, de a Norvég Civil Támogatási Alap (NCTA) kedvezményezett szervezeteinek is. A vizsgálat jogalapját vitatjuk, erőszakos, közhatalommal való visszaélésnek tekintjük a KEHI eljárást, mely ellen – mivel az nem felel meg a hazai jogszabályi feltételeknek sem – egyelőre jogorvoslattal sem élhetünk.

Az is rendkívül nyugtalanító, hogy minden ilyen adatbekérés után az átadott dokumentumokkal kapcsolatos, azokra visszavezethető és jelentősen eltorzított információk jelennek meg a sajtóban, legutóbbi kedden a Magyar Nemzetben (http://mno.hu/magyar_nemzet_belfoldi_hirei/torvenyserto-az-okotars-titkolozasa-1238407). Elképzelni sem tudjuk, hogy hogyan fordulhat elő ilyen egy folyamatban lévő vizsgálat esetében. A bizalom és jogvédelem tudata az, ami az együttműködés alapját kellene, hogy jelentse. Ezek egyike sem adott.

A tisztánlátás érdekében az alábbiakban felsoroljuk, hogy az eddigi adatbekérési fordulók során – mindvégig vitatva azok jogszerűségét – az együttműködés szellemében mit szolgáltattunk be a hivatalnak, és mely információk átadását tartjuk elfogadhatatlannak. Mi több, utóbbiak esetében azt is megkérdőjelezzük, hogy – akár még egy jogszerű vizsgálat esetén is – egyáltalán indokolt-e bekérésük a vizsgálat leírt céljának eléréséhez, azaz annak meghatározásához, hogy a támogatások felhasználása szabályszerű volt-e.

Mi az, amit eddig átadtunk a KEHI-nek?

 • az Ökotárs részletes pályázata a programlebonyolítás elnyerésére és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok (mindkét finanszírozási időszak tekintetében);

 • az Ökotárs és a Finanszírozási Mechanizmus Iroda között létrejött szerződések és azok mellékletei (mindkét finanszírozási időszak tekintetében);

 • a program lebonyolításával kapcsolatos belső szabályzatok és eljárásrendek;

 • az Ökotárs által az FMI-nek küldött valamennyi tartalmi és pénzügyi beszámoló (mindkét finanszírozási időszak tekintetében);

 • az NCTA lebonyolításával kapcsolatos eddigi értékelések és ellenőrzések jelentései (beleértve az Ernst & Young által végzett, az előző finanszírozási időszakra vonatkozó könyvvizsgálat tervezeti jelentését);

 • az Ökotárs Alapítvány és konzorciumi partnerei között megkötött együttműködési megállapodások;

 • az Ökotárs Alapítványnak az NCTA lebonyolításával kapcsolatos működési költségeinek könyvelési kimutatásai, beleértve a munkaszerződéseket és bérkartonokat valamint az irodai költségeket is;

 • az előző időszakot lezáró kutatás és esettanulmány-kötet megvalósításának pénzügyi dokumentumai (szerződések, számlák);

 • az NCTA-ból támogatott valamennyi projekt alapadatai, így támogatott szervezet neve, címe, támogatás összege, projekt címe, projekt státusza (lezárt vagy folyamatban lévő) - mindkét finanszírozási időszak tekintetében.

Mit követel ezen felül a KEHI és az miért nem elfogadható?

 1. Valamennyi pályázó, de támogatásban nem részesült szervezet alapadatait: szervezet neve, projekt címe, kért összeg (mindkét finanszírozási időszak tekintetében). - A lebonyolító konzorciumhoz eljutott információk alapján kormányzati intézmények már korábban is tettek kísérletet arra, hogy találjanak olyan elutasított pályázókat, amelyek hajlandóak nyilvánosan felvállalni sérelmeiket, és fellépni az NCTA bírálóiként, alátámasztandó annak vélt elfogultságát. Erre utalnak a Miniszterelnökség korábbi nyilatkozatai is, amelyek kizárt pályázók ezreiről beszélnek. Az alaphoz pályázók – nem úgy, mint a nyertesek, akik a támogatási szerződés aláírásával ezt vállalták – nem járultak ahhoz hozzá, hogy adataikat bárkinek átadjuk, nyilvánosságra hozzuk. Különösen aggályosnak tartjuk, hogy a KEHI a közpénzek felhasználásának ellenőrzése címén első helyen folyamatosan azoknak a sikertelen pályázóknak az adataira kíváncsi, amelyek épp pályázatuk sikertelensége okán amúgy egy fillérhez sem jutottak hozzá.

 2. Az általuk kiválasztott 58 szervezet tekintetében a támogatott projekttel kapcsolatos valamennyi információ, így a pályázat és annak valamennyi melléklete, a támogatási szerződés és annak módosításai, a kedvezményezett által benyújtott részbeszámolók és a záró beszámoló annak valamennyi mellékletével, a kedvezményezettel a projekt lebonyolítása kapcsán folytatott levelezések, feljegyzések, a projekthez kapcsolódó értékelési és bíráló bizottsági jegyzőkönyvek, a projekt ellenőrzésével kapcsolatos dokumentumok. – Mindezek között olyan, személyes és érzékeny adatokat tartalmazó információk is vannak (pl. a beszámolók mellékleteihez benyújtott jelenléti ívek, fotók, a belső levelezések), amelyek kiadására a lebonyolító konzorcium nincsen feljogosítva, és amely alááshatja a támogatott szervezetek további működését.

 3. A pályázatok értékelésében és bírálatában közreműködő szakértők személyes adatai és személyenkénti kimutatás az értékelt pályázatokról. – A sajtóban korábban megjelent listák, és az értékelők vélt elfogultságával kapcsolatos vádak egyértelműen azt jelzik, hogy a vizsgálódás célja ez esetben is újabb vádaskodások megfogalmazása. (Az értékelők neve az NCTA utolsó pályázati körének lezárásáig semmiképpen sem lesz nyilvános, mivel a lebonyolító konzorcium elejét kívánja venni a rájuk való nyomásgyakorlásnak, lobbizásnak.)

De mindettől függetlenül: a fenti adatok gazdája az NCTA államközi szerződésben kijelölt (és így a magyar fél által is elfogadott) „program operátora”, a Finanszírozási Mechanizmus Iroda – a KEHI-nek (vagy bármely magyar szervnek) hozzájuk kellene fordulnia kérésükkel. Bár ezt az FMI igazgatója írásban többször világosan jelezte, ilyen megkeresés mindezidáig nem történt.

Határozott álláspontunk szerint a fentiek – különösen a személyes adatokat tartalmazó dokumentumok – bekérése se nem indokolt, se nem arányos, és felveti annak gyanúját, hogy a KEHI visszaél hatáskörével, azaz hatáskörét nem arra, nem abból a célból gyakorolja, amelyre törvény kifejezetten felhatalmazást ad, hanem pl. a vélelmezett politikai ellenfelekről történő adatgyűjtésre, átláthatatlan politikai motívumokból és célokra. Mindez számunkra egy irányba mutat: a vizsgálat célja nem más, mint olyan információk begyűjtése, amelyek lehetővé teszik egyfelől az NCTA lejáratását, másfelől a civil szervezetek és aktivisták megfélemlítését, a szabadon szerveződő civil hálózatok feltérképezését, „listázását”.

Mindeközben a támogatók nemcsak hogy többször nyomatékosan kérték a magyar kormánytól a vizsgálatok leállítását, de azt is világossá tették: amíg ez meg nem történik, szó sem lehet a május elején felfüggesztett 36 milliárd Ft-os „nagy norvég” támogatás újbóli folyósításáról. Így a demokratikus berendezkedéshez kulcsfontosságú civil szereplők munkájának független támogatásán túl továbbra is kérdéses azon, zömében állami intézmények finanszírozása is a Norvég Alapból – a műemlékvédelem, az egészségügy, a kultúra, a kisebbségvédelem, az oktatás területein stb. -, amelyek hónapok óta várnak vagy pályázataik elbírálására vagy a támogatási szerződések megkötésére a folyósítások május eleji felfüggesztése nyomán.